Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết: A, địa chỉ của ô được chọn" /> Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết: A, địa chỉ của ô được chọn" />

Trong chương trình bảng tính thành công thức cho biết

      141
" class="title-header">Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết: A. địa chỉ cửa hàng của ô được chọn. B. Khối ô được chọn.
*

40 điểm

htdt08


Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:A. Add của ô được chọn.B. Khối ô được chọn.C. Hàng hoặc cột được chọn.D. Tài liệu hoặc công thức của ô được chọn.
*

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết thêm nội dung (dữ liệu hoặc công thức) của ô được chọn.Đáp án: D