Nguyện đem lòng thành kính gởi theo đám mây hương, nguyện đem lòng thành kính

l>Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library
Tiếng Việt

Trang công ty Quảng Đức

Tiếng Anh

*

...... ...

You watching: Nguyện đem lòng thành kính gởi theo đám mây hương, nguyện đem lòng thành kính

.

Nghi Thức Tụng Niệm

Tại Tu Viện Quảng Ðức

--- o0o ---

2. Nghi Thức Cầu An

Nguyện Hương (Chủ lễ )

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương thơm,

Phưởng trọn phất khắp mười phương,

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời duy trì đạo,

Theo tự tánh có tác dụng lành.

Cùng Pháp giới chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề bền vững,

Chí tu học vững bền,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Cđợi quay về bờ giác. O

Nay đồ đệ chúng nhỏ dưng hết lòng thành hướng về Ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười pmùi hương Tam Bảo trường đoản cú bi gia hộ Phật tử (thương hiệu họ, pháp danh, tuổi) được nương nhờ công đức này tật dịch tiêu trừ, hay được an lành, xa lìa khổ ách. Nguyện cầu toàn bộ chúng sinh đầy đủ thành Phật đạo.

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)O

(Chủ lễ xá 3 xá rồi gặm mùi hương vào Lư hương)

TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG

Ðấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bởi,

Thầy dạy khắp trời tín đồ,

Cha lành tầm thường tứ loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp bố kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không tận cùng .(xá 1 xá) O

Phật, chúng sanh: tánh thường xuyên rỗng lặng.

Ðạo thông cảm bắt buộc nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví tựa đạo tràng,

Mười pmùi hương Phật bảo, hào quang đãng sáng ngời,

Trước bảo tọa thân bé hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O

ÐẢNH LỄ

Chí trung tâm đảnh lễ Nam mô tận hỏng ko, đổi thay pháp giới, vượt, hiện, vị lai thập phương chỏng Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường xuyên trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí trung tâm đhình họa lễ Nam mô Ta-bà Giáo nhà Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sinh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí vai trung phong đhình họa lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô hanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

TRÌ TỤNG

(Ðại chúng ngồi trực tiếp sườn lưng theo tư vậy hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng knhì chuông mõ . Từ đây chủ lễ xướng cùng đại bọn chúng cùng tụng theo)

TÁN LƯ HƯƠNG

Kyên ổn lư vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười pmùi hương, Hiện thành mây báu kiết tường, Clỗi Phật rõ biết ngọn hương chí thiền đức, Pháp thân cục bộ hiện nay chi phí, Chứng minc hương nguyện phước tức thời ban mang đến. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần) O

CHÚ ÐẠI BI

Nam tế bào Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) O

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước chén ra domain authority, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rxe hơi rô, nhân tình đề dạ ý trung nhân đề dạ, tình nhân đà dạ người yêu đà dạ, ri đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết vớ đà domain authority, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lần) O

Ðại tự đại bi quan chúng sinc Ðại hỷ đại xả cứu vãn muôn loài

Tướng tốt chói sáng từ trang nghiêm

Ðệ tử chí trung ương quy mạng lễ

Nam Mô Thập Phương thơm Thường Trú Tam Bảo ( 3 lần) O

Chủ lễ xướng Sớ Cầu An

Nngây ngô tướng xuất sắc đoan nghiêm nhiệm mầu Trải tăng kỳ số kiếp chân tu

Mặt sáng sủa tợ trăng tròn, đôi mắt đẹp mắt như sen

Khắp cõi Trời, Người đều kính cẩn.

Một lòng lễ lạy Ðức tướng Nlỗi Lai, ngợi khen mãi vẫn không vấn đề gì tận cùng. Nay bởi vì môn sinh..... quỳ trước Bảo điện, thiết lễ ước an lành, dưng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương thơm triệu chứng giám.

Tuyên ổn phát âm sớ Cầu An:

Phục dĩ : Clỗi Phật Từ Bi, do đại sự thương cứu vớt bọn chúng sinh, phải hóa hiện nay xuống cõi hồng è, sử dụng phương tiện tùy cơ cứu độ, nay chúng nhỏ dâng sớ kính thành, van xin clỗi Phật bệnh tri tmùi hương xót.

Chúng nhỏ quê nhà từ nước nước ta, nay vẫn trú tại tỉnh thành : ............ tổ quốc Úc Ðại Lợi. Trước Phật đài, đại hùng bảo điện Chùa:............, kính dâng một nén chân hương, cần cầu:

Trên mười phương clỗi Phật: Ðức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; Ðức Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát; Ðức Linch Cảm Chuẩn Ðề Vương Bồ Tát và Mười Phương thơm Bồ Tát Ma Ha Tát ! dũ lòng xót tmùi hương, ai lấn bệnh giám !

Nay bọn chúng nhỏ thương hiệu :.......... pháp danh :..........cùng mọi người trong nhà một dạ chí thành, tựa theo chúng đức Tăng già chỉ dẫn. Chúng con thuộc tchúng ta trì Kinc chụ, xướng tụng Ðại Thừa .... (Kinh Phổ Môn... Kinc Dược Sư...). Và các Thần crúc Ðại Bi, Tiêu Tai Cát Tường, cúi xin hồng ân chỏng Phật, chư đại Bồ Tát, Bát Sở Thánh Hiền, Phạm Võng Chư Thiên, trường đoản cú bi gia hộ mang đến đệ tử bọn chúng bé, tật bệnh tiêu trừ, oan khiên tận khử, gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước đoàn tụ. Nguyện mang lại môn sinh bọn chúng con, an nhiên trường đoản cú tại, diệt trừ khổ báo tử sinc, kiếp sinh sống thường cư an lạc, nguyện cầu giải bay trầm luân, tất cả chúng sinh cđợi lên bờ giác.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , tác đại triệu chứng minh

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật , tác đại hội chứng minh

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, tác đại hội chứng minh

Phục Nguyện : Ðức Từ Bi của Chư Phật, rộng lớn vô hạn, Nguyện bọn chúng sinh sinh sống mọi phần lớn miền, phần đông dựa vào ơn tế độ. Khắp nguyện hàm linch tư nhiều loại, khỏi hải sáu nẽo tía con đường, mau cngóng tựa nương về Phật, nhanh chóng bay luân hồi, sớm thành Phật Ðạo.

Nay Phật lịch:...... ngày... tháng.... năm..... môn đệ chúng bé thực tình bái sớ. O

Phát Nguyện Trì Kinc

Cui lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con ni phạt nguyện rộng

Thọ trì Kinch Phổ Môn

Trên đền tứ ơn nặng trĩu,

Dưới cứu vớt khổ bố đường.

Nguyện cho người thấy nghe

Ðều phân phát lòng bồ-đề,

Hết một báo thân này Sanh qua cõi Cực lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Phật Pháp cừ khôi cực kỳ thậm sâu

Trăm ndở người muôn kiếp cực nhọc search cầu

Con nay nghe thấy siêng trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) O

Phật nói Kinch Hạnh Nguyện Cứu Khổ Bồ Tát Quán Thế Âm

Trong thời điểm này, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát tức thì từ bỏ số ghế đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay phía Phật mà lại bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bởi vì nhân duyên gì cơ mà tên là Quán-Thế-Âm?". O

Phật bảo Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát! " Thiện nay phái nam tử! Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu những khổ não, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ngay lập tức xem xét nổi danh cơ, đông đảo được giải bay. O

Nếu gồm bạn trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ Tát nầy, dầu vào vào lửa phệ, lửa chẳng cháy được, bởi bởi mức độ uy thần của Bồ-Tát nầy được như thế.

Nếu bị nước mập có tác dụng trôi, xưng danh hiệu Bồ-Tát nầy ngay tắp lự được địa điểm cạn.

Nếu bao gồm trăm ngàn muôn ức chúng sanh bởi kiếm tìm đá quý, bạc, lưu lại ly, mã óc, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu, vào vào hải dương phệ, đưa sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp chỗ nước quỉ La-liền kề, trong ấy ví như gồm nhẫn cho một tín đồ xưng danh hiệu Quán- Thế-Âm Bồ-Tát, thì các người đó đều được thoát ra khỏi nạn quỉ La-ngay cạnh. Do nhân duyên đó mà tên là Quán-Thế-Âm.

Nếu lại sở hữu tín đồ sắp tới sẽ bị sợ, xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của bạn chũm ngay tức thì bị gãy từng khúc, người ấy lập tức được thoát ra khỏi.

Nếu Quỉ Dạ-xoa cùng La-gần kề đầy vào cõi tam thiên, đại thiên ý muốn mang lại sợ tín đồ, nghe xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ Tát, thì những quỉ dữ này còn ko hoàn toàn có thể cần sử dụng đôi mắt dữ nhưng mà quan sát fan, huống lại làm sợ được.

Dầu lại có tín đồ hoặc tất cả tội, hoặc ko tội, gông cùm xiềng xích trói buộc khu vực thân, xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thảy rất nhiều đứt tung, ngay tắp lự được thoát ra khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy vào cõi tam thiên đại thiên, bao gồm một vị tmùi hương nhà dắt những người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua khu vực mặt đường hiểm trở, trong số ấy có một bạn xướng rằng: “ Các Thiện-nam-tử! Chớ nên sợ hãi sệt, những ông cần cần một lòng xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ tát, vị Bồ-Tát đó giỏi mang pháp vô úy thí cho việc đó sanh, các ông nếu xưng thương hiệu thì sẽ được ra khỏi oán tặc nầy”.

Các người buôn nghe rồi, những công bố xưng rằng: " Nam mô Quán- Thế-Âm Bồ-Tát! Vì xưng thương hiệu Bồ-Tát yêu cầu ngay thức thì được thoát khỏi.

Vô Tận Ý! Quán-Thế -Âm Bồ-Tát sức oai thần cao lớn như vậy.

Nếu có chúng sinh làm sao các lòng dâm dục, thường kính cẩn niệm Quán-Thế -Âm Bồ Tát, ngay thức thì được ly dục.

Nếu người những giận hờn, thường xuyên kính cẩn niệm Quán-Thế-Âm, liền được lìa lòng giận.

Nếu người các ngu đam mê, hay cung kính niệm Quán-Thế-Âm lập tức được lìa dại dột yêu thích.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có những mức độ oai phong thần to, những lợi ích như thế, do đó chúng sanh hay nên một lòng tưởng nhớ.

Nếu gồm tín đồ thanh nữ, đưa sử ý muốn cầu đàn ông, lễ lạy cúng nhịn nhường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, tức tốc sinh con trai, phước đức trí huệ; giả sử muốn cầu đàn bà, bèn sinh phụ nữ tất cả tướng tá xinh tươi, trước đã tLong nơi bắt đầu phước đức, phần nhiều người đều kính quí.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bao gồm mức độ thần như vậy.

Nếu bao gồm bọn chúng sinh kính cẩn lễ lạy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì phước đức chẳng luống mất. Cho cần bọn chúng sanh phần đông bắt buộc tbọn họ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.O

Vô-Tận-Ý! Nếu tất cả fan tchúng ta trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ-Tát lại trọn đời cúng nhường vật ẩm thực ăn uống, y phục, giường ở, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của bạn thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân đó có không ít chăng?

Vô-Tận-Ý thưa: " Bạch Thế Tôn! Rất nhiều". Phật nói: " Nếu lại có người tchúng ta trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến 1 thời lễ lạy cúng nhường, thì phước của nhì fan đó bằng nhau ko khác, vào trăm ngàn muôn ức kiếp tất yêu tận cùng.O

Vô-Tận-Ý! Thọ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô hạn phước đức công dụng nhỏng thế".

Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật rằng: " Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát dạo bước đi trong cõi Ta bà như thế nào? Sức phương tiện đi lại bài toán đó vậy nào?" O

Phật bảo Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: “Thiện tại nam giới tử! Nếu gồm chúng sinh vào quốc độ làm sao đáng sử dụng thân Phật được độ thoát, thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát lập tức hiện nay thân Phật mà vày đó nói pháp.O

Người xứng đáng cần sử dụng thân Duyên giác được độ thoát, ngay tức thì hiện tại thân Duim giác nhưng mà vị đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Tkhô hanh văn được độ bay, ngay tức thì hiện tại thân Thanh hao văn uống nhưng vì đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Phạm- vương được độ bay, ngay tức thì hiện thân Phạm vương nhưng mà vày kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Ðế-Thích được độ bay, tức khắc hiện tại thân Ðế-Thích mà lại vì kia nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Tự-tại- thiên được độ bay, ngay tức khắc hiện thân tự-tại-thiên nhưng vì chưng kia nói pháp.

Người đáng dùng thân Ðại từ trên thiên được độ thoát, lập tức hiện tại thân Ðại-tự-tại-thiên cơ mà vày đó nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Thiên-đại-tướng-quân được độ thoát, lập tức hiện nay thân Thiên-đại-tướng-quân mà lại bởi vì đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tỳ sa môn được độ thoát, ngay tắp lự hiện tại thân Tỳ sa môn mà vì đó nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Tiểu vương vãi được độ thoát, tức tốc hiện thân Tiểu vương mà lại vày kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Trưởng giả được độ bay, ngay thức thì hiện thân Trưởng đưa nhưng vì chưng đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Cư sĩ được độ bay, tức thì hiện thân Cư-sĩ mà vì kia nói Pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tể-quan lại được độ bay, tức tốc hiện thân Tể-quan liêu mà lại vị kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Bà la môn được độ bay, tức khắc hiện tại thân Bà la môn mà lại vày đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di được độ thoát, lập tức hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di mà lại do đó nói pháp.O

Người xứng đáng sử dụng thân đàn bà của Trưởng-đưa, Cư-sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn được độ bay, lập tức hiện nay thân thiếu nữ cơ mà vì đó nói pháp.

Người đáng sử dụng thân đồng-nam giới, đồng-người vợ được độ bay, tức khắc hiện nay thân đồng-phái mạnh, đồng-phái nữ mà vì chưng kia nói pháp.O

Người đáng cần sử dụng thân ttránh, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhơn thuộc phi nrộng được độ bay, ngay tắp lự đông đảo hiện ra mà bởi vì đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Chấp Kim-Cang thần được độ bay, ngay thức thì hiện nay Chấp-Kim-Cang thần nhưng vì chưng đó nói pháp.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ Tát đó thành quả công đức như vậy, cần sử dụng những thân hình, dạo bước đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sinh, cho nên vì vậy những ông buộc phải một lòng cúng nhịn nhường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Quán-Thế-Âm đại Bồ Tát đó nghỉ ngơi trong địa điểm nạn gấp sợ quánh giỏi ban sự vô-úy, cho nên vì vậy cõi Ta-bà nầy đa số hotline Ngài là vị Thí-vô-úy".

Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật: “ Thế Tôn! Con ni bắt buộc cúng nhịn nhường Quán-Thế-Âm Bồ Tát”. Liền mlàm việc chuỗi ngọc bằng các châu báu chỗ cổ quý hiếm trăm nghìn lạng đá quý, đem trao cho Ngài Quán-Thế-Âm mà nói rằng:" Xin Ngài dấn chuỗi trân bảo pháp thí nầy".O

Khi ấy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát chẳng Chịu đựng dìm chuỗi. Ngài Vô-Tận-Ý lại thưa thuộc Quán-Thế-Âm Bồ-Tát rằng: "Xin Ngài bởi thương thơm Cửa Hàng chúng tôi mà thừa nhận chuỗi ngọc nầy".

Bấy giờ Phật bảo Quán-Thế-Âm Bồ Tát: " Ông yêu cầu tmùi hương Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nầy với mặt hàng tđọng chúng thuộc ttránh, rồng, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nrộng cùng phi nhơn v.v.. nhưng nhận chuỗi ngọc kia.O

Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thương thơm mặt hàng tứ đọng bọn chúng với trời, rồng, nhơn cùng phi nhơn v.v.. mà lại thừa nhận chuỗi ngọc kia chia làm hai phần: Một phần dâng đức Thích-Ca Mâu Ni Phật, 1 phần dâng tháp của Phật Ða-Bảo.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bao gồm mức độ thần trường đoản cú trên như vậy, đi dạo đi khu vực cõi Ta bà.

Lúc đó Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nói kệ hỏi Phật rằng:O

Thế-Tôn đủ tướng mạo tốt!

Con nay lại hỏi kia

Phật tử nhân duyên gì?

Tên là Quán-Thế-Âm?

Ðấng vừa đủ tướng mạo tốt

Kệ đáp Vô-Tận-Ý:

Ông nghe hạnh Quán-Âm

Khéo ứng những nơi chỗ

Thệ rộng sâu nhỏng biển

Nhiều kiếp chẳng nghĩ về bàn

Hầu những nghìn đức Phật

Phát nguyện thanh hao tịnh Khủng.

Ta vị ông lược nói

Nghe tên thuộc thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay khử khổ những cõi. O

Giả sử sinh lòng hại

Xô rớt hầm lửa lớn

Do sức niệm Quán-Âm

Hầm lửa trở thành ao.

Hoặc xiêu bạt biển cả lớn

Các nàn quỉ, cá, rồng

Do sức niệm Quán-Âm

Sóng mòi chẳng chìm được.O

Hoặc ngơi nghỉ chót Tu di

Bị người xô rớt xuống

Do mức độ niệm Quán-Âm

Nhỏng khía cạnh nhật treo không

Hoặc bị fan dữ rượt

Rớt xuống núi Kim-Cang

Do mức độ niệm Quán-Âm

Chẳng tổn định cho mảy lông.

See more: Chàng Trai Gầy Gò Tăng 30 Kg Thành Vđv Thể Hình Quốc Gia, Phạm Văn Mách

Hoặc chạm chán ân oán tặc vây

Ðều cố kỉnh dao có tác dụng hại

Do sức niệm Quán-Âm

Ðều ngay tức thì sanh lòng lành.

Hoặc bị khổ nạn Vua

lúc hành quyết sắp đến chết

Do sức niệm Quán-Âm

Dao ngay tắp lự gãy từng đoạn.O

Hoặc tù nhân cấm xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Do mức độ niệm Quán-Âm

Tháo chảy được giải thoát

Nguyền rủa những thuốc độc

Muốn sợ cho thân đó

Do mức độ niệm Quán-Âm

Trngơi nghỉ hại nơi bổn định nhân.O

Hoặc gặp mặt La-sát-dữ

Rồng độc các loại quỉ

Do sức niệm Quán-Âm

Liền đông đảo không dám hại.

Hoặc thụ dữ vây quanh

Nanh vuốt nhọn đáng sợ

Do mức độ niệm Quán-Âm

Vội rubi bỏ chạy trực tiếp.

Rắn độc thuộc trườn cạp

Hơi độc khói lửa đốt

Do sức niệm Quán-Âm

Theo giờ đồng hồ tự vứt đi.

Mây sấm nổ sét đánh

Tuôn giá chỉ, xối mưa lớn

Do sức niệm Quán-Âm

Liền được tiêu tan cả.

Chúng sanh bị khổ ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán-Âm sức trí diệu

Hay cứu vớt khổ thế gian

Ðầy vừa sức thần thông

Rộng tu trí pmùi hương tiện

Các cõi nước mười phương

Không cõi làm sao chẳng hiện nay.

Các loài vào con đường dữ:

Ðịa-ngục tù, quỉ, súc-sanh

Sanh, già, bệnh, bị tiêu diệt khổ

Lần số đông khiến cho hoàn thành hết.

Chơn-tiệm thanh-tịnh-quán

Trí-huệ-tiệm rộng lớn lớn

Bi-quán với từ-quán,

Thường nguyện thường xuyên chiêm ngưỡng

Sáng tkhô giòn tịnh ko nhơ

Tuệ nhật phá những tối

Haquần áo tai khói lửa

Khắp soi sáng sủa trần gian.

Lòng bi rnạp năng lượng như sấm

Ý tứ diệu nhường nhịn mây

Xối mưa pháp cam lồ

Dứt trừ lửa phiền hậu não

Cãi khiếu nại qua chỗ quan

Trong quân trận sợ hãi sệt

Do sức niệm Quán-Âm

Cừu oán đầy đủ lui tan.

Diệu-Âm, Quán-Thế-Âm

Phạm-Âm, Hải-Triều-Âm

Tiếng chưa dừng lại ở đó gian kia,

Cho yêu cầu hay bắt buộc niệm.

Niệm niệm chớ sanh nghi

Nơi hại não nạn chết

Hay vì chưng làm nương cậy.

Ðủ toàn bộ công đức

Mắt lành trông chúng sanh

Biển phước mập ko lường

Cho đề xuất nên đhình ảnh lễ.

Bấy giờ, ngài Trì-Ðịa Bồ-Tát ngay tắp lự từ bỏ ghế ngồi vùng dậy đến trước Phật bạch rằng: “ Thế Tôn! Nếu tất cả chúng sinh như thế nào nghe phẩm Quán-Thế-Âm Bồ Tát Ðạo-Nghiệp Tự-Tại, Phổ-Môn Thị-Hiện sức thần thông nầy, thì phải biết công đức fan đó chẳng ít”. O

Lúc Phật nói phđộ ẩm Phổ-Môn nầy, trong bọn chúng bao gồm tám muôn tứ nghìn chúng sinh phần nhiều phân phát trung khu vô-đẳng-đẳng, vô thượng chánh-đẳng chánh-giác. O

Ngợi Khen Ðức Quán Âm

Phổ Môn thị hiện

Cứu khổ nhân sinh,

Thuyền trường đoản cú lướt sóng,

Bốn biển cả điêu linh;

Trùng dương vọng giờ đồng hồ hồn kinh,

Quán Âm ứng hiện, bọn chúng sinh bay nàn.

Nam-mô Thánh Quan Tự Tại Bồ-tát Ma-Ha-Tát. O Mười Hai Ðại Nguyện của Ðức Bồ-Tát Quán Thế Âm

Nguyện trang bị nhứt: Lúc thành Bồ-tát,

danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm.

Mười nhì lời nguyện cao thâm,

nghe giờ cứu khổ, Quán Âm thề nguyền. O

Nguyện máy hai: ko nề hà khổ sở,

quyết một lòng cứu độ chúng sanh;

luôn luôn luôn thị hiện nay hải dương Ðông,

vớt fan say sưa khi giông gió các. O

Nguyện lắp thêm ba: Ta-bà ứng hiện tại,

vùng U Minch nhiều cthị trấn khổ đau,

oan oan tương báo sợ nhau

nghe tiếng than vãn, mau mau cứu ngay tức thì. O

Nguyện lắp thêm tứ : hay trừ yêu quái.

Bao nhiêu loài quỷ dữ tởm tởm,

độ cho chúng hết u mê,

xong xuôi trừ nguy hại, không hề nhiễu nhương thơm. O

Nguyện sản phẩm công nghệ năm : tay cố gắng Dương liễu,

nước cam-lồ rưới đuối nhân thiên,

bọn chúng sinh điên hòn đảo, đảo điên,

an vui nóng sốt, ưu tư tiêu tan. O

Nguyện sản phẩm sáu: thường hành đồng đẳng,

lòng trường đoản cú bi tráng xót bọn chúng sanh,

tin vui xả tất cả tội tình,

thường hành đồng đẳng, bọn chúng sanh hầu hết loại. O

Nguyện trang bị bảy: chấm dứt bố con đường dữ

chốn lao tù hình, ngạ quỷ, súc sanh,

cọp beo, trúc dữ vây quanh,

Quán Âm thị hiện nay, bọn chúng sinh bay nàn. O

Nguyện trang bị tám: giải bay còng la.

Nếu tội nhân sắp tới bị khảo tra,

chân thành lễ bái thiết tha

Quán Âm phù trì, thoát ra dìu dịu. O

Nguyện sản phẩm chín: cứu vãn vớt hàm linch,

bên trên chiến thuyền Bát-nhã lênh đênh,

tư bề biển khổ chông chênh,

Quán Âm độ không còn, gửi lên Niết-bàn. O

Nguyện trang bị mười: Tây phương tiếp dẫn,

tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lọng tàng,

tràng phan bảo loại làm đẹp,

Quán Âm tiếp dẫn đưa đàng về Tây. O

Nguyện mười một: Di-đà tchúng ta cam kết,

chình họa Tây Pmùi hương, tuổi thọ khôn lường,

bọn chúng sanh hy vọng sống miên trường,

Quán Âm lưu giữ niệm, Tây Phương mau về. O

Nguyện mười hai: tu thế giới tấn,

dù thân này chảy nát cũng đành,

thực bụng nghiêm chỉnh thực hành,

mười hai câu nguyện độ sinh đời đời kiếp kiếp. OOO

---o0o----

Tâm Kinch Bát Nhã Ba La Mật Ða

Bồ Tát Quán Tự Tại, Khi tiệm chiếu thâm nám sâu, Bát nhã cha la mật, bổng soi thấu năm uẩn, đầy đủ không tồn tại trường đoản cú tánh. Thực bệnh hồ hết ấy xong xuôi, Ngài vượt bay toàn bộ, phần nhiều khổ đau ách nàn.

Nghe phía trên Xá Lợi Tử, nhan sắc chẳng khác gì không, không chẳng không giống gì sắc đẹp. Sắc thiết yếu thực là ko, không chính thực là dung nhan. Cả tchúng ta, tưởng, hành, thức, cũng phần đông như vậy cả. Thể số đông pháp hầu như ko, không sinh, cũng không khử, không nhơ bẩn , cũng ko không bẩn, không thêm cũng ko giảm.

Cho yêu cầu vào tánh không, không tồn tại sắc đẹp, tchúng ta, tưởng, cũng ko mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thuộc ý căn, không tồn tại sắc đẹp tkhô hanh, mùi hương, vị, xúc , pháp, sáu è, không tồn tại mười tám giới, từ bỏ đôi mắt mang đến ý thức, không hề tất cả vô minh, không có không còn vô minc, cho đến ko già chết, ko khổ, tập, khử, đạo. Không trí, cũng không đắc, lúc 1 vị Bồ Tát, nương diệu pháp trí độ, Bát nhã bố la mật, trung tâm không hề vật cản, vì trung khu không chướng ngại, yêu cầu không có lo âu, xa lìa số đông điên đảo, đạt nát bàn tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Chư Phật trong bố đời, nương Bát nhã tía la mật, phải bệnh vô thượng giác.

Vậy nên phải ghi nhận rằng, Bát nhã cha la mật, là linch chụ đại thần, là linc chú đại minh, là linc chú vô thượng, là linh chú hết sức tuyệt, chân thực ko hư vọng, tất cả năng lượng tiêu trừ, tất cả số đông khổ nạn, cho nên vì vậy tôi ao ước tmáu, câu thần crúc trí độ. Nói xong đức Bồ Tát, tức tốc đọc thần crúc rằng: Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, nhân tình đề tát bà ha ( 3 lần) O

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú:

Nam tế bào tam mãn nhiều mầu đà nẫm, a chén ra nhằm hạ đa xá, ta nản nẫm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra nhằm sắc sá, nhằm dung nhan sá, sắc trí rị, nhan sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha ( 3 lần) O.

Nguyện ngày lành mạnh tối mạnh khỏe, hôm sớm sáu thời thường an lành, tất cả các thời phần lớn lành mạnh. Xin nguyện tự bi hay gia hộ ( 3 lần).

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ( 108 lần)O

Nam tế bào Dược Vương Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam tế bào Dược Thượng Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam tế bào Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam tế bào Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần) O

NĂM ÐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng đề nghị thường xét ra:

Ta đây bắt buộc tất cả sự già,

Thế như thế nào tránh khỏi cơ hội qua canh tàn. O

Ta trên đây mắc bệnh đề nghị với,

Thế như thế nào rời khỏi đặng an, khỏe khoắn lành.

Ta phía trên sự bị tiêu diệt sẵn dành riêng,

Thế như thế nào rời ngoài tử sanh mang đến kỳ.

Ta phía trên đề nghị chịu đựng phân ly,

Nhơn đồ gia dụng quí mến ta đi biệt mà.

Ta đi với nghiệp của ta,

Dù đến xuất sắc xấu tạo ra tự bản thân,

Theo ta như bóng theo hình,

Ta tbọn họ trái báo phân minh kiết tường. O

QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không truy hỏi search vượt khđọng,

Không ước vọng sau này.

Quá khứ đọng đã qua rồi,

Tương lai lại không tới.

Chỉ tất cả pháp hiện giờ,

Tuệ quán đó là phía trên.

Không rượu cồn, ko lung lay.

Hãy thực hành thực tế như thế! O

Không một ai biết trước

Cái chết đến dịp nào;

Tử thần tất cả hóng đâu,

Làm sao thảo luận được.

Vì thế cho nên cố gắng,

Tinc tấn suốt cả đêm ngày,

Tỉnh thức từng giây phút,

An trụ bởi chánh niệm.

Vậy nên mới xứng đáng

Người biết sinh sống 1 mình,

Người ấy đã tôn vinh

Ðạo nhiệm mầu vô thượng. O

SÁM CẦU AN

Cúi đầu làm lễ Thế Tôn,

Nguyện cho bách tính tiêu trừ nàn tai.

Lạy cầu Quan Âm Nlỗi Lai,

Tầm thinh cứu vãn khổ hằng ngày chúng sanh.

Khỏi đời tật căn bệnh tử sinh,

Mỗi ngày nguy hại chiến đấu đầy đủ điều.

Sáng ra tự mau chóng đến chiều,

Biết bao tai nạn đáng tiếc rất nhiều tử sinh.

Thế đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng mồi phong lưu công danh sinh sản thành.

Nguyện Ngài đức cả khoảng thanh khô,

Cầu xin cứu giúp khổ, bmạnh khỏe quần chúng.

Chúng nhỏ lễ bái Quan Âm,

Xót tmùi hương cứu vớt khổ từ trung tâm biển cả trần.

Tay cố gắng dương liễu thân thiết,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam-lồ.

Cúi đầu sinh tử mơ hồ,

Phù du cõi nhất thời cơ trang bị lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn đáng tiếc không hề ít,

Cầu Ngài cứu giúp khổ mơi chiều nhập vai.

Ðộ đời bá tánh vạn dân,

Khắp thuộc pháp giới trọn phần an vui.

Cha sanh bé thảo dưỡng nuôi,

Mẹ nhân hậu độ khiến cho xui làm lành.

Nhà công ty an nhàn tịnh tkhô nóng,

Bốn mùa tám ngày tiết hóa sanh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình nhân loại, giang sơn mạnh khỏe.

Tránh điều trái báo ngay cạnh sanh,

Tìm mặt đường đạo đức phụ vương lành Thích-ca.

Tụng khiếp niệm Phật Di-đà,

Cầu mang đến bá tánh toàn gia an lành.

Hiện chi phí phước trái viên thành,

Khắp cả nam cô gái tâm sinh hiền khô.

Mọi tín đồ tật dịch tiêu trừ,

Noi theo chánh pháp Bổn Sư tu hành.

Chúng con lễ bái chí thành,

Nguyện mau thoát ra khỏi tử sanh luân hồi.

Cõi đời khổ não lắm ôi,

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen kim cương.

Nam-tế bào Tịnh Ðộ Lạc Bang,

Dắt dìu môn sinh Tây Phang mau về. O

DƯỢC SƯ QUÁN ÐẢNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt phạt dà phạt đế, bệ gần kề xả, lụ rô tích lưu lại ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết nhiều domain authority, a ha hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority. Ðát điệt tha. Án, bệ gần kề thệ, bệ giáp thệ, bệ cạnh bên xóm, tam một yết đế tóa ha ( 3 lần ) O.

HỒI HƯỚNG

Cầu an công đức hạnh nhiệm mầu

Thắng phước từng nào nhỏ nguyện cầu

Tất cả chúng sinh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. Nguyện cho ba cphía tiêu tan

Pnhân hậu não hoàn thành sạch sẽ, huệ cbữa sớm ngời

Cầu mang lại nhỏ được đời đời

Hành Bồ Tát Ðạo, cứu giúp đời lầm than. Nguyện sanh Tây Phương thơm cõi Lạc Bang

Chín phđộ ẩm sen quà là Cha Mẹ

Hoa nlàm việc thấy Phật ngộ vô sanh

Các vị Bồ Tát chúng ta lành với ta.

Nguyện rước công đức này

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và bọn chúng sanh

Ðều trọn thành Phật Ðạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam-tế bào Tầm Thanh hao Cứu Khổ Cứu Nạn Ðại Bi Linc Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát, tác đại chứng minh phục nguyện: tay cầm cố nhành liễu, rửa sạch trần ai, ttê mê tnhân từ nhập định bảo liên đài, đầu nhóm đức Nlỗi Lai, cứu vãn độ rất nhiều loài, diệu pháp phổ môn knhị.

Hôm ni đệ tử bọn chúng nhỏ một dạ chí thành hướng tới tía Ngôi Tam bảo, trì tụng Kinh chú, xưng tán hồng danh. Nguyện rước công đức thọ này hồi hướng ước an lành mang lại phật tử (thương hiệu bọn họ, pháp danh, tuổi) tật căn bệnh tiêu trừ, hay được lành mạnh, xa lìa khổ ách. Nguyện cầu thế giới tự do, nhân sinh an lạc, tứ phương thơm ca hát, gần như xứ đọng nguyện cầu, kính cẩn cúi đầu, hòa phái nam cẩn tụng.

See more: Download Outlast Việt Hóa Link Fshare, Tải Game Outlast Complete Edition Việt Hóa

Phổ nguyện người mất rất thăng, kẻ còn phước lạc, chúng sanh được thnóng nhuần mưa pháp, toàn bộ đông đảo bạn những trọn thành Phật Ðạo.

Nam Mô A Di Ðà Phật. O

TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phạt lòng vô thượng. O

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ Kinc Tạng, trí tuệ nhỏng hải dương. O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. O

ÐẢNH LỄ

Ðệ tử chúng con bây giờ, xin ghi nhớ công ơn Quốc gia bảo lãnh cùng Cha bà mẹ sinch thành, cúi đầu đhình họa lễ Tam Bảo hay trụ trong mười phương thơm ( 1 lạy) O

Ðệ tử chúng nhỏ hôm nay, xin ghi ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng với sự tác thành của thiện hữu trí thức , cúi đầu đhình họa lễ Tam Bảo thường trụ vào mười phương thơm ( 1 lạy) O

Ðệ tử chúng nhỏ hôm nay, xin thay mặt mang đến tất cả bọn chúng sinh sẽ đau buồn vào ba mặt đường ác đạo, cúi đầu đhình họa lễ Tam Bảo thường xuyên trụ vào mười pmùi hương ( 1 lạy) O

--- Nghi thức cầu an không còn ----

--- o0o ---

<Mục lục> <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9>--- o0o ---

Tham mê khảo từ những tài liệu

Nghi Thức Cúng Vong, HT Thích Huyền Tôn biên soạn, Ca tòng Phật Quang ấn hành 1997 Nghi Thức Tụng Niệm đại toàn, HT Thích Nhất Hạnh soạn, Lá Bối ấn hành 1999. Pháp sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT Thích Huyền Quang, biên soạn và ấn hành 1989 Giới Ðàn Tăng, HT Thích Thiện tại Hòa dịch , Phật Học Ðường Nam Việt ấn hành 1960 Kinh Tụng hàng ngày, Thích Nhật Từ biên soạn, Cvào hùa Giác Ngộ ấn hành 1994

--- o0o ---

| Tlỗi Mục Tác Giả |

--- o0o --- Bìa : Nguyên ổn Tâm Vi tính : Hải Hạnh, Diệu Nga, Mỹ Hạnh Trình bày : Nhị Tường