Đề thi violympic tiếng anh lớp 3

      93
Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng một đến vòng 35 góp những em học viên ôn tập, củng thế, tương tự như hệ thống lại kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi violympic tiếng anh lớp 3

Mời những em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ....... A mèo.A. you B. he C. she D. has2. My ..... is Jenny.A. your B. name C. game D. name"s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.A. Nice to meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ..... AndyA. are B. am C. is D. you5. St& ......, please.A. down B. up C. in D. on6. You ........ LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye ........A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. ...... to ...... you, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ......., please.A. down B. up C. in D. on
10. ......... your name?A. What B. What"s C. How"s D. Why"sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL - B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Xem thêm: Cách Xem Lại Chương Trình Trên Kênh Discovery Mà Không Cần Cáp

Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en lớn me, please.3. Let"s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice to lớn meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10Tải file Doc hoặc PDF nhằm xem thêm nội dung cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học 2021 - 2022 Lịch thi các vòng ưng thuận IOE năm 2021 - 2022 Tổng đúng theo các bài xích tập về giới từ thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng một cho vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cung cấp huyện Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 trên mạng Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học năm 2016 - 2017 Kết trái kỳ thi IOE cấp cho nước ta 2017 các bài tập luyện viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cấp cho non sông Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 cùng 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp cho thị xã Tài liệu ôn thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 5
Học tập
*
Thi IOE
Lịch thi IOE năm học 2021 - 2022 4.257 Lịch thi những vòng chấp nhận IOE năm 2021 - 2022
Kết trái thi IOE cấp Quốc gia năm học tập 2020 - 2021 549 Cuộc thi giờ đồng hồ Anh qua mạng Internet
Tổng hòa hợp các bài xích tập về giới từ bỏ thi IOE 1.124 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh
Hệ thống những thuật ngữ tân oán học tập bằng giờ đồng hồ Anh 2.001 126 Thuật ngữ Tân oán học giờ Anh cơ phiên bản và nâng cao