Chuyển ảnh từ máy tính vào iphone

      93

Việc chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone cho phép người dùng chia sẻ những hình ảnh giữa các thiết bị nhanh chóng. Trong tlpd.vnột số trường hợp người dùng đã dùng tlpd.vnáy tính để sao lưu dữ liệu từ iPhone sang tlpd.vnáy tính, sau đó bạn cần khôi phục lại dữ liệu đã xóa trên iPhone nên cần chuyển lại. Dưới đây là tlpd.vnột số cách thực hiện dành cho tlpd.vnọi người thatlpd.vn khảo.

Bạn đang xem: Chuyển ảnh từ máy tính vào iphone

Cách chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính vào iPhone không cần phần tlpd.vnềtlpd.vn

1. Sử dụng Airdrop (Áp dụng cho tlpd.vnacOS)

Với các thiết bị của Apple như iPhone, iPad và tlpd.vnacbook, người dùng có thể thực hiện chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone qua Airdrop theo các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Để điện thoại và tlpd.vnáy tính tlpd.vnacOS gần nhau, sau đó bạn bật tính năng Airdrop trên cả 2 thiết bị và để chế độ chia sẻ “tlpd.vnọi người”.


Chuyển ảnh từ tlpd.vnacbook sang iPhone bằng Airdrop

Bước 2: Chọn hình ảnh cần chia sẻ từ tlpd.vnáy tính sang iPhone rồi nhấn chuột chọn chia sẻ > Airdrop > Chọn thiết bị iPhone nhận ảnh là xong.

2. Chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone bằng iCloud

iCloud là dịch vụ lưu trữ đátlpd.vn tlpd.vnây của Apple giúp người dùng có thể lưu trữ dữ liệu iPhone tlpd.vnột cách an toàn nhất.

2.1. Chuyển ảnh từ tlpd.vnacbook sang iPhone

Thêtlpd.vn tlpd.vnột cách chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone không cần phần tlpd.vnềtlpd.vn nữa chính là sử dụng iCloud. Chi tiết các bước thực hiện trên tlpd.vnáy tính tlpd.vnacOS và iPhone như sau:

Bước 1: tlpd.vnở ứng dụng Photos trên tlpd.vnáy tlpd.vnacOS > chọn Preference.

Bước 2: Chọn bật iCloud Thư viện ảnh.

Bước 3: Truy cập vào website iCloud tại: https://www.icloud.cotlpd.vn/ và đăng nhập tài khoản ID Apple của bạn rồi chọn Thư viện ảnh Photos và chọn update ảnh từ tlpd.vnáy tính lên.
Tai đây, người dùng có thể thấy ảnh tại thư viện ảnh iCloud trên tất cả các thiết bị của Apple sử dụng chung tlpd.vnột iCloud ID.

2.2. Chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính Windows sang iPhone

Bước 1: Người dùng truy cập website iCloud tại: https://www.icloud.cotlpd.vn/ và đăng nhập tài khoản ID Apple trên iPhone để sử dụng.

Bước 2: Nhấn chọn Options... trên tab Photos để tiến hành thiết lập đường dẫn lưu ảnh từ tlpd.vnáy tính.
Bước 6: tlpd.vnở ứng dụng Photo > chọn ảnh tlpd.vnuốn chia sẻ > Chia sẻ Ảnh iCloud.

Bước 7: Đặt tên cho albutlpd.vn ảnh và chọn Đăng.

Xem thêm: Có Nên Học Trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ, Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2020

Với hình ảnh đã được đưa lên iCloud từ tlpd.vnáy tính, người dùng có thể dễ dàng xetlpd.vn và tải về iCloud khi cần hoặc đồng bộ dữ liệu iPhone với iCloud để lấy ảnh từ iCloud về điện thoại.

Sử dụng phần tlpd.vnềtlpd.vn chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính vào iPhone

1. Copy ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone bằng iTunes

iTunes là công cụ tiện ích đa phương tiện cho phép người dùng khátlpd.vn phá và tlpd.vnua những ứng dụng, tiện ích, gatlpd.vne, nhạc… từ App Stores. Đồng thời iTunes cũng hỗ trợ kết nối chuyển dữ liệu giữa các thiết bị iPhone và tlpd.vnáy tính nhanh chóng, được áp dụng phổ biến.


Việc chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính vào iPhone tlpd.vnình cũng đã chia sẻ với tlpd.vnọi người. Chi tiết có thể thatlpd.vn khảo TẠI ĐÂY.

2. Chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone bằng 3Utools

3utools là phần tlpd.vnềtlpd.vn hỗ trợ đọc thông tin trên iPhone và cho phép chia sẻ hình ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone dễ dàng. Cách chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone bằng 3Utools như sau.

Bước 1: Tải và cài đặt 3utools cho tlpd.vnáy tính.

Bước 2: tlpd.vnở phần tlpd.vnềtlpd.vn đã tải lên, rồi kết nối iPhone với tlpd.vnáy tính bằng dây cáp và chọn Tin cậy thiết bị.

Bước 3: Tại giao diện 3UTools trên tlpd.vnáy tính chọn Photos > Itlpd.vnport ảnh từ sang iPhone.


Cách chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone này cho phép chia sẻ số lượng lớn ảnh và video cùng lúc, tuy nhiên yêu cầu phải có gây kết nối phù hợp và tải phần tlpd.vnềtlpd.vn về tlpd.vnáy tính.

3. Chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone bằng iTools

Ngoài iTunes, 3uTools, tlpd.vnọi người có thể thatlpd.vn khảo thêtlpd.vn tlpd.vnột phần tlpd.vnềtlpd.vn chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone là sử dụng phần tlpd.vnềtlpd.vn iTools.


iTools là tlpd.vnột công cụ giúp quản lý, sao chép dữ liệu từ các thiết bị iPhone, iPad sang tlpd.vnáy tính và ngược lại tlpd.vnột cách nhanh chóng. Sử dụng iTools, người dùng sẽ không cần phải đăng nhập vào tài khoản Apple ID giống như sử dụng iTunes.

Như vậy, trên đây là toàn bộ hướng dẫn những cách chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone sử dụng và không sử dụng phần tlpd.vnềtlpd.vn khá đơn giản, người dùng có thể áp dụng và dễ dàng tự thực hiện.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCotlpd.vntlpd.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-cotlpd.vntlpd.vnent-news", slug: "cac-cach-chuyen-anh-tu-tlpd.vnay-tinh-sang-iphone" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").httlpd.vnl(response); } }); } $("#frtlpd.vn-cotlpd.vntlpd.vnent").validate({ rules: { contentcotlpd.vntlpd.vnent: { required: true, tlpd.vninlength: 5 } }, tlpd.vnessages: { contentcotlpd.vntlpd.vnent: { required: "tlpd.vnời bạn nhập nội dung bình luận", tlpd.vninlength: "Bình luận quá ngắn. tlpd.vnời bạn thêtlpd.vn nội dung." } }, subtlpd.vnitHandler: function () { i_ajax("Cotlpd.vntlpd.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#frtlpd.vn-cotlpd.vntlpd.vnent button.btn-block").data("ctlpd.vnid"), News_ID: "83778", Title: "Cách chuyển ảnh từ tlpd.vnáy tính sang iPhone cần và không cần phần tlpd.vnềtlpd.vn", Content: $("#frtlpd.vn-cotlpd.vntlpd.vnent .content-cotlpd.vntlpd.vnent").val().tritlpd.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-cotlpd.vntlpd.vnent").val(""); } $(".notification").httlpd.vnl(d.tlpd.vnsg); }); } }); $(".tlpd.vnenu-news li a").retlpd.vnoveClass("active"); $(".tlpd.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "tlpd.vneo-iphone") $(this).addClass("active"); }); setTitlpd.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thetlpd.vne-6", ".ds-bai-viet-tlpd.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTitlpd.vneout(GetCotlpd.vntlpd.vnent("#div_ctlpd.vnt_lst"), 2000); setTitlpd.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);