Câu hỏi trắc nghiệm word 2007 có đáp án

      168
Tin hoc.pdf Tin hoc_0001.pdf Tin hoc_0002.pdf Tin hoc_0003.pdf Tin hoc_0004.pdf Tin hoc_0005.pdf Tin hoc_0006.pdf Tin hoc_0007.pdf Tin hoc_0008.pdf Tin hoc_0009.pdf Tin hoc_0010.pdf Tin hoc_0011.pdf cAti Hor rnAc xcut{'tvt Ms woRD zaw I Cflu 1 .

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm word 2007 có đáp án

D6 ph6ng l6n/Thu nh6 tei 1i6u trong Microsoft Word 2007,tathgc hiQn bing c6ch nio: i. Cit phim Ctrl vi di chuy6n bé xoay h€n nhỏ chu6t' i. PiS,ikhian thanh trust ioom o g6c phii mdn hinh *. Cephucmg an I vi 2 d6u dring J +. Ca phuong.a" f vi 2 ddu không đúng Cflu2.C6thethoatctru0ngtrinhMicrosoftWord200Tbiingc6ch: l. Click chuOt Office Button / Close' 2. St dung to lớn t qP Phim Ctrl + F4' ffiH : . 3. Click chuQt vio biiiu tuqng Close
; cta ctra s6 chucrng trinh' ';. C;3 pluong an tten adu a?ng 'V ciu 3. Bam t6 hqp phim ctr,! + N trong Microsoft word 2007 sE thuc hiQn chric n6nggi' ' .1. M& mOt tii tQu mdi V 2. M& mQt tii liQu c5 sin vào dia "'.'' ':; 3. Luu mQt tii liQu 4. D6ng qh"o+g trinh Microsoft Word 2007 ' ':' cf,u 4. B6m t6 hqp phim ctrl + o trong Microsoft word 2007 s6 th1rcl,hi€n'chrlc nlng gi: 1. Me mQt tei liQu moi / 12. M0 m$t tii lieu c6 sin vào tlia v 3. Luu mqt tii liQu ;. Il;s ghoTe hinh Microsoft Word 2007 Ciu 5. Bam t6 hqp phim Ctrl + S trong Microsoft Word,iOO+ s6'th*c hiQn chric n,ng gi: 1. M0m0ttii ligu m6i 'l 2. Md mQt tdi 1i0u c6 sin vào tlia rf . F-tru m'gt tai Ue.u V 4. D6ng ghoo1g trinh Microsoft Word 200J 'i , cE rhrre hi6n chirc nE cffu 6. B'm khổng lồ hae ;;; & - g t ongMi'rosoft'wordzo07 sE thrrc hiQn chirc n trong Microsoft Word 2007 s€ thUc hiQn chric nXem thêm: 2 Cách Chuyển Chữ Trong Ảnh Thành Văn Bản Không Bị Lỗi Font 100%

Page up _ i^^r- ^t ^L,,-^ nzan. Cao>g.JrongMicrosoftWord2007,phimCapslockc6chricn:.il:!c{ . ::.11"!,_: ' ', l:'r' 'r':r*EE_-F-' Cdu h6i hic nghi€m MS Word 2007 ffhtf,":Th:s li6n ** u'',* d4ng vrn brin nhu : chdn chri thich, crrinh m*c luc t.u d.ns, nim 0 (t- Reference / Z. Developer 3. Home 4. PageLayout t11i:'.Y:"r3rT-::*Tlil ir:.lt:J::, /,chonBrank document / chqn create kong Microsoft word ?o!7,:i:19.f*^p thuc hiQn.r,,i. R""e ejr /l.ygmQtdi tiQu mrii trdng ? yd mQr tai liQu c6 sin tro'ng dia 1 ly m-6t tdi riQu 4.M6mQttdili6umditrtingho