Cách xem thông báo kết quả đóng bhxh trên ts24

      715
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 811/BHXH-KHTC V/v nhận thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH qua iBHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm2005 và Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứngthực chữ ký số.

Bạn đang xem: Cách xem thông báo kết quả đóng bhxh trên ts24

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Bảohiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng lao độngtrong việc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK cho người laođộng được nhanh chóng, thuận tiện. Kể từ quý 2/2014, Bảo hiểm xã hội thành phốHồ Chí Minh sẽ gửi mẫu số C71-HD: “Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tạiđơn vị sử dụng lao động” và mẫu C12-TS: “Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT,BHTN” cho các đơn vị sử dụng lao động qua iBHXH: “Phần mềm ký số và giaodịch BHXH điện tử” để đối chiếu và lưu trữ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động quantâm, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt chủtrương cải cách hành chính trên toàn địa bàn Thành phố.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - Như trên; - BGĐ (để báo cáo); - Lưu: VT, KHTC

GIÁM ĐỐC Cao Văn Sang

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ VÀ NHẬNTHÔNG BÁO C71-HD, C12-TS(Kèm theo Văn bản số 811/BHXH ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hộithành phố Hồ Chí Minh)

1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Đơn vị gửi thông tin yêu cầu cấp tài khoảnđến email hỗ trợ: hotro
ts24.com.vn để được cấp tài khoản sử dụng phần mềm iBHXH.

Bước 3: Vào mục Tải về > Tải và cài đặt phầnmềm TS24 professional

Bước 4: Click mở biểu tượng ứng dụng ibh 2014 (iBHXH)để tải về (sẽ báo sáng màu sau khi hoàn tất), sau đó đăng nhập sử dụng bằng tàikhoản được cấp trên email.

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin đơn vị, sau đó clickchuột vào mục đăng ký/Nhận TB > Nhấn “Đăng ký nhận thông báo”. Đăng ký nhậnthông báo có 2 trường hợp:

Trường hợp 1 : Nếu sử dụng USB tokenchữ ký số (lưu ý cắm usb token trước khi đăng ký) > Nhấn “Đăng ký” > Chọnchữ ký từ token > Chọn thông tin chữ ký số > Nhấn “Ký”.

Xem thêm: 14 Lý Do Điện Thoại Sạc Pin Điện Thoại Không Vào Pin, Điện Thoại Nhận Sạc Nhưng Không Vào Pin

Trường hợp 2 : Nếu không sử dụng chữký số thì ở phần “Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch, click không sử dụng kýsố” > Nhấn “Đăng ký”

Sau khi đăng ký xong, kiểm tra email để nhận tàikhoản.

Bước 6: Click chuột vào mục đăng ký/Nhận TB > clickvào “Nhận thông báo” > sau đó nhập “Thông tin tài khoản” > Nhấn “Đăngnhập” > Chọn thông báo C12 hoặc C71 > nhấn “Lấy thông báo từ hệ thốngBHXH” sau đó xem thông báo.

Lưu ý: Các đơn vị đã sử dụng phần mềm iBHXHthì không thực hiện từ Bước 1 đến Bước 4.

2. Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

- Đường dây nóng: 1900 6154 (Số máy lẻ: 1956, 1957,1958, 1959).

- Email về: hotro
ts24.com.vn sẽ được trả lời trongvòng 20 phút.

- Xem các clip hướng dẫn về Kỹ thuật và Nghiệp vụtại www.ts24.com.vn > vào mục Hỗ trợ > chọn iBHXH.