[Tính năng] Trang Bị

28/11/2016

Trang bị bào gồm 8 loại: Mũ, Áo, Giày, Vũ Khí, Trang Sức, Đai Lưng, Hạng Liên, Hộ Uyển

Trang bị chia làm 5 loại tư chất: Lá, Lam, Tím, Cam,  Vàng.Tư chất càng cao chỉ số càng mạnh.

Khi Hiệp Khách sở hữu đủ bộ trang bị theo tư chất Tím, Cam, Vàng sẽ có thêm hiệu ứng rất đẹp.

Cường hóa trang bị:  Tính năng được mở khi nhân vật chính đạt cấp 13. Có thể tiến hành cường hóa trang bị để nâng cáo thuộc tính, cấp cường hóa không thể vượt quá cấp độ nhân vật chính.

Tiến cấp trang bị: Tính năng được mở khi nhân vật chính đạt cấp 25. Trang bị từ màu Lam trở lên mới sử dụng được tính năng. Trang bị phải đủ cấp cường hóa mới được tiến cấp trang bị. Người chơi cần phải có đá tiến cấp hoặc dùng các trang bị khác làm nguyên liệu để tiến cấp

Nguồn kiếm nguyên liệu: Tham Gia Đồng nhân trận. Lăng Tiêu Cung, các sự kiện và hoạt động trong game.

Tăng sao trang bị: Tính năng được mở  khi nhân vật chính đạt cấp 40. Trang bị màu Tím trở lên mới sử dụng được tính năng.Có tổng cộng 7 cấp độ sao. Người chơi phải sử dụng trang bị khác để làm nguyên liệu để tăng sao.

 

Bảng thông kê nguyên liệu cần mỗi cấp độ sao: